Staatsraison

"Als leraar Vervaet tijdens zijn gevangenisbezoeken ongeoorloofde, laat staan strafbare daden zou hebben gesteld, dan moet het gerecht hem met de feiten confronteren. Zo niet moet Luk Vervaet van elke verdenking worden gezuiverd en de mogelijkheid krijgen zijn beroep uit te oefenen. Een overheid die haar bestuurshandelingen tegenover haar burgers niet kan of wil motiveren, is onbetrouwbaar", schrijft Rik Van Cauwelaert in Knack. 

Op 10 augustus werd Luk Vervaet, leraar Nederlands in de gevangenis van Sint-Gillis, op bevel van de directeur-generaal van de Belgische gevangenissen Hans Meurisse 'om veiligheidsredenen' de toegang tot alle strafinstellingen verboden. Deze maatregel, genomen zonder dat Vervaet ook maar één keer werd gehoord door Hans Meurisse of door andere verantwoordelijken, werd verder nooit gemotiveerd.

Vervaet werkt al vijf jaar als gevangenisleraar Nederlands in dienst van de vzw Adeppi, wat staat voor: ' Atelier d'education permante pour personnes incarcerées '. Hij zet zich ook in voor de rechten van gedetineerden en klaagt geregeld de wantoestanden in Belgische gevangenissen aan. De beslissing van directeur-generaal Meurisse komt voor Vervaet feitelijk neer op een beroepsverbod. Het werkterrein van Adeppi is immers dat van de Belgische gevangenissen en bijgevolg heeft de vzw op vrij korte termijn geen andere keuze dan Vervaet te ontslaan.

Daarom dagvaardde Vervaet de Belgische staat, in een poging om inzicht te krijgen in de klacht tegen hem. Want zijn advocate, die wettelijk wel toegang heeft tot het dossier, kreeg bladzijden 1 tot 3 ervan nooit te lezen. Kennelijk behoort de inhoud van die bladzijden tot het staatsgeheim.

De Belgische overheid, in de persoon van minister van Justitie Stefaan De Clerck, steunde voor haar houding op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. Die wet bepaalt in de paragrafen 1 en 2 van artikel 4 dat de moti- veringsplicht niet van toepassing is indien de uitwendige veiligheid van de staat in het gedrang komt en de openbare orde dreigt te worden verstoord.

Eind vorige week heeft de Brusselse rechtbank van eerste aanleg Vervaet ongelijk gegeven. Sterker nog: de leraar moet een schadevergoeding betalen aan de Belgische staat, die hem nochtans het meest fundamentele recht ontzegt: het recht te weten waarvan hij wordt beschuldigd.

Lees verder op:
http://knack.rnews.be/blog/blog-algemeen/71-95-5367/staatsraison.html